top of page

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında 

Ürün veya Hizmet Alan Kişi Adayı Aydınlatma Metni

 

A. Aydınlatma Metni Amacı ve Kapsamı

Çınarlı Mah. 1572. Sokak No:33 Konak / İZMİR adresinde mukim İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 0649121341900001MERSİS numarasıyla kayıtlı Ovy Kurumsal Gelişim Çözümleri Limited Şirketi (“Şirket” veya “Ovygo”) olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’a (“Kanun”) uygun şekilde işlenmesine ve saklanmasına büyük önem vermekte, kişisel verilerinizin güvenliğini büyük bir hassasiyetle sağlamaktayız.

Kanun kapsamında işlemiş olduğumuz kişisel veriler bakımından sizlere, bir başka ifadeyle kişisel verileri işlenen ilgili kişilere karşı “veri sorumlusu” sıfatını taşımaktayız. Bu doğrultuda işbu aydınlatma metni ile kişisel verilerinizin toplama, işleme, amaçlarımız, yöntemlerimiz ve sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

İşbu aydınlatma metni, Kanun’un 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusu olarak bizlerin kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma metninde kişisel verileriniz için yapılan açıklamalar, özel nitelikli kişisel verilerinizi de kapsamaktadır.

B.Kişisel Verileriniz, Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik olan yöntemlerle internet siteleri ve bilgisayar yazılımları aracılığı ile toplanabileceği gibi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla basılı formlar aracılığı ile kişisel verileriniz toplanabilecektir. Kişisel verileriniz fiziki ve dijital ortamda muhafaza altında tutulacaktır. Aşağıda sayılan kişisel verileriniz Şirket tarafından, Kanun’un  5. maddenin 2. fıkrası uyarınca belirtilen c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. Hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. 


Yukarıda yer alan kişisel verilerinizin işleme amaçları aşağıdaki gibidir:

✔   İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

✔   İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

✔   İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

✔   İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi

✔   Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

✔   Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

✔   Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi

✔   Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

✔   Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi 

 

C. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda; talep amaçlarıyla sınırlı olarak gerektiğinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlar ile dijital sistemler kullanmak sureti ile Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

 

D.Veri İşleme ve Muhafaza Süresi

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Şirket ve Şirket’e bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda Şirket uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca hukuki ilişkinin sona ermesinden itibaren 5 yıl süreyle saklanmakta olup sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

 

E. İlgili Kişinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri olarak sizler, 

•      Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

•      Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•      Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•      Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•      Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•      Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•      İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•      Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz takdirde her zaman Şirket ile iletişime geçebilirsiniz. Kanun’dan doğan talepler “İlgili Kişi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; https://www.ovygo.org internet sitesinde yer alan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Çınarlı Mah. 1572. Sokak No:33 Konak / İZMİR adresine bizzat elden ya da noter kanalıyla tebliğ edebilir veya elektronik olarak hukuk@ovygo.org elektronik posta adresine iletebilir veya Kanun’un 13. maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülecek diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. 

 

Şirket, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilir. Şirket iletişim bilgileri işbu aydınlatma metninin sonunda dikkatlerinize sunulmaktadır. Bu bağlamda Şirket, kişisel veri sahibinin Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarını kullanması halinde, ilgili talepleri yerine getirecektir. 

 

Görüş, öneri ve talepleriniz ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

 

Unvan : Ovy Kurumsal Gelişim Çözümleri Limited Şirketi

Telefon Numarası : +90 533 566 89 46

Posta Adresi : Çınarlı Mah. 1572. Sokak No:33 Konak / İZMİR

E-posta adresi : hukuk@ovygo.org

bottom of page